CODI DE CONDUCTA DEL “PALAU DUCAL DELS BORJA. FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA”

 

PREÀMBUL

Fins institucionals de la Fundació

 1. Els fins de la Fundació són:
  1. Promoure la restauració, conservació i ús del Palau Ducal de Borja, Edifici emblemàtic de la ciutat de Gandia, com a eix fonamental de la promoció de la Ciutat.
  2. Dotar el Palau Ducal de Borja d’una estructura que el posi al servei i la utilitat de la ciutat de Gandia i de la Comunitat Valenciana:
   • Potenciant el coneixement de la ciutat de Gandia i de la seva història, mitjançant el Museu de la Ciutat.
   • Subratllant la projecció del llinatge de Borja per mitjà del Centre d’Estudis Borgians, amb la Biblioteca Borja.
   • Tenint cura de l’ús museístic i cultural del Palau.
  3. Cuidar, de manera particular, la memòria espiritual i jesuítica de Sant Francesc de Borja, IV Duc de Gandia, i III General de la Companyia de Jesús.
  4. Elaborar i posar en pràctica un model de gestió integral per a totes les activitats del Palau Ducal dels Borja, amb criteris de racionalitat, eficàcia, eficiència i planificació.
 2. Les disposicions que segueixen pretenen formular per al moment present un Codi de conducta a què han d’atenir-se en el desenvolupament de les seves funcions la Fundació i activitats realitzades o promogudes, ja siguin pròpies o encomanades a ella, així com les persones que s’hi incorporen.
 3. En fer-ho, es tenen en compte les obligacions legals i contractuals aplicables.

I. NATURA I ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL CODI

 1. Aquest Codi no crea per si mateix obligacions noves que no existeixin independentment d’ell, ja sigui per compromís institucional, per llei o per acord assolit voluntàriament; però, avançant-hi, puntualitza i precisa maneres concretes de procedir apropiades per complir-les i afavorir així l’assoliment del fi institucional perseguit, alhora que en dóna garanties als directament interessats/des ia la societat en general.
 2. El Codi s’aplicarà a totes les institucions i activitats de la Fundació, de la seva pròpia titularitat o encomanades a ella estatutàriament o en virtut d’acords particulars, i vincularà tot el personal directiu, empleat i col·laborador, així com als membres de la Fundació que hi treballin.
 3. Als efectes d’aquest Codi tindran la consideració de personal directiu, tot aquell membre de la Fundació i la resta de persones que exerceixin activitats que impliquin poder de direcció, així com qui ocupi el lloc de Gerent.
 4. Es considera personal empleat les persones vinculades a la Fundació mitjançant una relació laboral.
 5. Es considera personal col·laborador les persones que, sense tenir relació de caràcter laboral amb la Fundació, participen, a títol voluntari i gratuït, en l’organització o el desenvolupament de les seues activitats o institucions.
 6. L’aplicació del Codi es podrà fer extensiva també a qualsevol altra persona o entitat relacionada amb la Fundació (assessors/es externs/es, personal prestador de serveis o proveïdors) quan, per la naturalesa de la seva actuació, així ho consideri el Comitè de Compliment.

II. VALORS I COMPORTAMENT SEGUIR

 1. De manera general,
  1. Les activitats i institucions regentades per la Fundació i els qui hi treballen, de qualsevol manera que sigui, han de procedir de manera positivament congruent amb la finalitat institucional perseguit per ella i evitant quant en qualsevol forma pugui oposar-s’hi.
  2. En conseqüència, el personal que treballa i col·labora en institucions i comunitats de la Fundació està convidat a compartir com a sustentadors/es i informadors/es ètics d’aquest Codi de Conducta els valors següents:
   1. Suport i respecte als drets humans internacionalment reconeguts.
   2. Respecte als/les companys/es, a totes les persones ia un mateix i sensibilitat a la situació concreta dels altres.
   3. Cooperació al bé comú de la societat sense interferències polítiques.
   4. Responsabilitat social.
   5. No discriminació i igualtat d’oportunitats.
   6. Compromís amb la legalitat.
   7. Professionalitat i aspiració a l’excel·lència i qualitat en els serveis i les formes de gestió.
   8. Diàleg i participació.
   9. Valorar positivament la diversitat i aprendre de les diferències entre persones, idees i situacions.
   10. Respecte al medi ambient.
   11. Llibertat responsable.
   12. Confiança.
   13. Lleialtat.
   14. Integritat.
   15. Transparència.
   16. Veracitat.
   17. Honestedat.
 2. En particular, s’han d’observar els comportaments que es descriuen a continuació.
  1. COMPORTAMENTS DE LA FUNDACIÓ
   1. Respecte de si mateixa
    1. Ha de fer, com a primera obligació, realitzar la seva missió, preservar, mantenir i enfortir la seva pròpia identitat i manifestar-la clarament als seus destinataris i als qui hi treballen, i fer-la visible al públic en general per tots els mitjans apropiats.
    2. A la pràctica això implica la formulació periòdica i l’actuació permanent d’accions estratègiques eficaces, encaminades a aquesta finalitat; però, sobretot, que en la seva manera de funcionar i comportar-se internament i cap a l’exterior sigui ella mateixa reflex del fi institucional que pretén fer, i es manifesti públicament com a tal.
    3. S’autoavaluarà regularment, de manera sincera i objectiva, sobre aquests aspectes, tan vitals per a ella i per al servei que està cridada a prestar.
   2. Amb la societat en general
    1. Desenvoluparà la seva activitat sense interferències polítiques de cap mena. Qualsevol relació amb governs, autoritats, institucions i organismes públics es durà a terme de manera lícita, ètica i respectuosa.
    2. Alhora, ha de ser conscient del deure general de cooperar, segons la seva pròpia naturalesa i possibilitats, el bé comú del medi en què està implantada.
    3. De manera particular,
     1. Complirà fidelment i en el seu àmbit farà complir totes les obligacions que corresponguin legalment.
     2. Es comprometrà a actuar de manera respectuosa amb el medi ambient, observant els procediments i pràctiques generalment acceptades en la matèria i expressament promogudes per la Fundació. Per aconseguir-ho, oferirà oportunament als qui hi treballen i als seus beneficiaris/àries orientacions sobre perspectives, recursos i pràctiques compartides d’índole ecològica i els demanarà comportaments concrets conseqüents amb elles.
   3. Amb els seus destinataris/es
    1. Els destinataris/es de l’activitat de les institucions de la Fundació han de ser considerats/des com el centre al qual convergeixin els esforços de les mateixes i de tots els que hi treballen. La Fundació s’esforçarà per oferir a tots un alt nivell d’excel·lència i qualitat en tots els seus serveis i formes de gestió.
   4. Amb el seu personal empleat i col·laborador
    1. Tracte digne i respectuós amb les persones
     1. El respecte i el tracte digne a les persones, així com el rebuig de qualsevol actitud vexatòria o discriminatòria, constitueixen un principi bàsic i irrenunciable dactuació.
     2. Ningú no serà discriminat/ada, desfavorit/ada o beneficiat/ada en l’ocupació per la seva ideologia, religió o creences, la seva pertinença a una ètnia, raça o nació, el seu sexe, orientació sexual, malaltia o discapacitat física o psíquica, per ostentar la representació legal o sindical dels treballadors/ores o per l’ús de qualsevol llengua que sigui oficial dins de cada comunitat autònoma segons la legislació establerta, ateses les circumstàncies de cada cas.
    2. Garantia de la seguretat i la salut a la feina
     1. S’establiran condicions de treball que garanteixin la seguretat i protegeixin la salut tant dels qui hi treballen com dels seus destinataris/àries o beneficiaris/àries.
     2. A aquests efectes s’aplicarà la normativa sobre seguretat i salut a la feina i protecció mediambiental, es proporcionarà instrucció i formació regular en aquest àmbit i es portaran a la vigilància i el manteniment regular de les instal·lacions, béns i equips.
    3. Respecte de les condicions laborals i de Seguretat Social
     1. Es respectaran en tot moment les condicions laborals i de Seguretat Social establertes per les disposicions legals, convenis col·lectius i contractes subscrits, així com els drets que els empleats i empleades tinguin reconeguts pels mateixos.
     2. Les polítiques de contractació i promoció interna es basaran en criteris de mèrit, capacitat i vàlua professional, així com en la sintonia personal dels empleats amb la declaració institucional.
     3. A més de la igualtat d’oportunitats, es garanteix l’afavoriment del desenvolupament integral del personal empleat i col·laborador tant en l’aspecte professional com en el personal, oferint-se la formació i les eines necessàries per a l’exercici de l’activitat.
     4. Com a ajuda al seu personal empleat i col·laborador per al millor exercici de les seves funcions, la Fundació els comunicarà els documents bàsics que defineixen la seva missió i els ajudarà a familiaritzar-se amb ells i assimilar-ne el contingut, mitjançant informacions i reflexions periòdiques, a fi de que inspirin els seus comportaments en ells/es.
    4. Garantia de la llibertat sindical
     1. Es garanteix al personal empleat, sense excepció, els drets dassociació, sindicació i negociació col·lectiva.
    5. Foment de la vida personal i de família
     1. En la mesura del possible, s’habilitaran les vies necessàries per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral (flexibilitat horària o altres mesures d’efecte anàleg en la mesura de les possibilitats del treball de la Fundació), als qui tinguin a càrrec seu fills menors o familiars amb discapacitat o malalties greus.
     2. Per tal d’assegurar el temps de descans i de vacances i respectar la vida personal i familiar del personal empleat i col·laborador, s’evitaran les comunicacions telefòniques i els missatges digitals relacionats amb la feina fora del temps i horari laborals, atenent la naturalesa i objecte de la relació laboral i subjectant-se en tot cas al que estableix la negociació col·lectiva o, si no n’hi ha, al que s’ha acordat amb els representants dels treballadors/es. Queden fora de perill els casos de força major o les circumstàncies excepcionals.
    6. Participació en altres activitats i associacions
     1. Es respectarà el dret del personal empleat i col·laborador a participar en qualsevol activitat no professional, sempre que no interfereixi en lexercici de les seves funcions o pugui resultar compromesa la imatge pública de la Fundació.
     2. Així mateix, es reconeix el dret del personal empleat i col·laborador a participar en associacions o partits polítics o altres institucions econòmiques, socials o culturals, sempre que això no interfereixi en l’acompliment adequat de la seva activitat a la Fundació.
   5. Responsables del compliment d’aquestes obligacions
    1. Són responsables del compliment d’aquestes obligacions de la mateixa Fundació, en primer lloc, els qui ostenten càrrecs de direcció en ella i, en l’àmbit que els correspon, tots els qui hi treballen o hi col·laboren.
  2. EL PERSONAL EMPLEAT I COL·LABORADOR AMB LA FUNDACIÓ
   1. Salvaguarda de la integritat de la Fundació:
    1. Tot el personal que de qualsevol manera treballi o col·labori a la Fundació han de mostrar amb les seves actuacions un comportament íntegre i adequat amb els/les superiors, companys/es, subordinats/des i amb els/les destinataris/àries i beneficiaris/àries de la seva missió i evitar així qualsevol conducta que pugui fer malbé la reputació de la mateixa.
   2. Conflicte d’interessos
    1. El personal empleat no podrà desenvolupar aquelles activitats professionals alienes a la Fundació que puguin entrar en concurrència directa amb l’activitat de la mateixa, llevat que compten amb autorització especial.
   3. Actuacions públiques
    1. Les persones que treballin o col·laborin a la Fundació, quan amb aquest caràcter compareguin en conferències, jornades o en qualsevol altre acte que pugui tenir difusió pública, en particular davant dels mitjans de comunicació, hauran de ser especialment curoses en les seves manifestacions, de manera que no es vegi menyscabat el caràcter propi de la mateixa, a la qual representen.
   4. Informació confidencial i descobriment i revelació de secrets
    1. Tot el personal que treballa o col·labora a la Fundació s’abstindrà d’utilitzar en benefici propi o de comunicar de qualsevol manera dades, documents o informació de caràcter estratègic o confidencial, obtinguts durant l’exercici de la seva activitat a la institució.
    2. El caràcter de confidencialitat romandrà una vegada conclosa l’activitat a la Fundació i comprendrà l’obligació de tornar qualsevol material relacionat amb aquesta que tingui en el seu poder el personal empleat o col·laborador en el moment del cessament de la feina.
    3. No està permès, per descobrir els secrets o vulnerar la intimitat d’un altre, apoderar-se, sense el seu consentiment, dels papers, cartes, missatges de correu electrònic o qualssevol altres documents o efectes personals o interceptar les telecomunicacions o utilitzar artificis tècnics d’escolta, transmissió, enregistrament o reproducció del so o de la imatge, o de qualsevol altre senyal de comunicació.
   5. Accés a documentació, dades i sistemes informàtics
    1. El personal que treballa i col·labora a la Fundació no té dret a accedir a informació aliena a les seves funcions, excepte en la qualitat de superior o persona autoritzada per fer-ho. Cap empleat/ada no podrà treure còpies de documents de la institució o d’arxius informàtics, llevat que es requereixin per motius de treball.
    2. Totes les dades i arxius informàtics s’han de mantenir de manera que qualsevol empleat/da pugui substituir un altre/a en tot moment. Per tant, els arxius hauran de estar complets, ordenats i la seva comprensió haurà de resultar senzilla.
    3. No és permès, per cap mitjà o procediment i vulnerant les mesures de seguretat establertes per impedir-ho, accedir sense autorització a dades o programes informàtics continguts en un sistema o en part del mateix o mantenir-s’hi en contra de la voluntat de qui tingui el dret legítim a excloure’l.
    4. Els documents i suports d’emmagatzematge de dades utilitzats al lloc de treball no poden ser accessibles a persones no autoritzades i, per tant, s’han de guardar amb clau. Els ordinadors s’han de protegir mitjançant la utilització de contrasenyes que han de ser canviades amb freqüència.
   6. Protecció de dades de caràcter personal
    1. Especial protecció mereixen les dades de caràcter personal, als efectes de les quals es complirà escrupolosament la legislació en la matèria.
    2. De cap manera està permès apoderar-se, utilitzar o modificar sense autorització, en perjudici de tercer, dades reservades de caràcter personal o familiar d’un altre que estiguin registrats en fitxers o suports informàtics, electrònics o telemàtics, o en qualsevol altre tipus d’arxiu o registre, així com accedir-hi per qualsevol mitjà o alterar-los o utilitzar-los en perjudici del titular de les dades o d’un tercer.
   7. Administració de béns
    1. El personal gerent i responsable de la Fundació ha d’administrar els béns temporals amb gran diligència i fidelitat, no com a propietari que puguin disposar al seu arbitri dels seus propis béns, sinó com a mandataris/àries que han d’administrar, d’acord amb l’interès general, els béns que els han estat confiats.
    2. El personal administrador de la Fundació ha de complir fidelment les obligacions comptables. No els està permès portar comptabilitats diferents que, referides a una mateixa activitat i exercici econòmic, ocultin o simulin la veritable situació de la Fundació; ni deixar d’anotar als llibres obligatoris negocis, actes, operacions o, en general, transaccions econòmiques; ni anotar-los amb xifres diferents de les veritables; ni practicar en els llibres obligatoris anotacions fictícies.
    3. Tots els registres comptables hauran d’estar a disposició dels auditors interns i externs.
   8. Blanqueig de capitals
    1. No és permès adquirir, posseir, utilitzar, convertir o transmetre béns sabent que tenen el seu origen en una activitat delictiva, així com realitzar qualsevol altre acte per amagar o encobrir el seu origen il·lícit, o per ajudar la persona que hagi participat en la infracció o infraccions a eludir les conseqüències legals dels actes.
    2. Així mateix, tampoc no és permesa l’ocultació o encobriment de la veritable naturalesa, origen, ubicació, destinació, moviment o drets sobre els béns o propietat dels mateixos, sabent que procedeixen d’activitats il·lícites o d’un acte de participació en elles.
   9. Utilització d’instal·lacions, equips i serveis
    1. Els béns de la Fundació estan destinats al compliment dels seus fins. En conseqüència, ningú no se’ls podrà apropiar i les instal·lacions, equips i serveis de la Fundació s’utilitzaran exclusivament per a les funcions que els han estat assignades. Cap empleat/ada o col·laborador/a podrà fer-ne ús per a fins personals, sense l’autorització expressa del/de la superior corresponent.
    2. Respecte dels equips informàtics, queden prohibides la generació o la transmissió de virus, la còpia il·legal de programari, la descàrrega de continguts subjectes a drets d’autor o la distribució de correus electrònics amb fins polítics o comercials.
    3. Als mitjans informàtics se’n permetrà un moderat ús personal que quedarà sotmès al control de la Fundació, d’acord amb els criteris prèviament establerts i donats a conèixer al personal empleat i col·laborador.
    4. En el moment del cessament de la seva relació amb la Fundació, tot el personal que hi hagi treballat o col·laborat té l’obligació de tornar qualsevol equip o material relacionats amb ella, que tinguin en poder seu, així com el compromís de no fer ús del correu electrònic o signatura digital institucionals, excepte autorització especial per fer-ho.
  3. EL PERSONAL EMPLEAT I COL·LABORADOR AMB ELS/LES BENEFICIARIS/ES O DESTINATARIS/ES DE L’ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ I LA SOCIETAT EN GENERAL
   1. Relacions de cordialitat i respecte
    1. Les persones afectades per aquest codi estan obligades a actuar, en les seves relacions amb els/les beneficiaris/àries o destinataris/àries de l’activitat de la Fundació, d’acord amb criteris de respecte, cordialitat, dignitat i justícia, i no es permet cap forma de violència, intimidació, hostilitat, humiliació, assetjament o abús, ja sigui en l’ordre sexual o merament personal, ni discriminacions per raó d’ideologia, religió o creences, ètnia, raça o nació, sexe, orientació sexual, malaltia o discapacitat física o psíquica.
    2. Especial respecte mereixen el desenvolupament i la dignitat dels menors, i han de quedar preservats de qualsevol conducta que pugui significar davant d’ells violència, intimidació, hostilitat, humiliació, assetjament o abús, ja sigui en l’ordre sexual o escolar (bullying).
    3. Així mateix, evitaran totalment contactar amb menors a través d’Internet, telèfon o qualsevol altra tecnologia de la informació i la comunicació per proposar o concertar amb ells/es trobades amb fins sexuals (on-line grooming).
   2. Actuació íntegra, veraç i transparent
    1. Tots/es els/les que treballin o col·laborin en activitats de la Fundació es relacionaran amb els seus beneficiaris/àries o destinataris/àries i, en general, amb qualssevol persones físiques o jurídiques amb què tractin, de forma íntegra i transparent, facilitant sempre informació certa, clara i veraç, evitant tota conducta enganyosa, fraudulenta i falsària que pugui perjudicar un altre/a.
    2. Així mateix, evitaran tota conducta que impliqui alterar o simular documents o contractes, suposar en un acte la intervenció de persones que no l’han tingut o atribuir a les que hi han intervingut declaracions o manifestacions diferents de les que hagin fet, així com faltar a la veritat a la narració dels fets.
    3. Respectaran igualment les obligacions que deriven de la propietat intel·lectual aliena.
    4. Totes les persones responsables de recopilar informació de la Fundació i de transmetre-la o de plasmar-la en forma d’anuncis públics l’han de comunicar oportunament en la seva totalitat, de manera veraç, oberta, puntual i comprensible.
   3. Relacions amb personal proveïdor de béns i serveis
    1. Tot el personal que treballi o col·labori en activitats de la Fundació es relacionarà amb el personal proveïdor de béns i serveis de manera lícita, ètica i íntegra.
    2. La selecció del personal proveïdor de béns i serveis es regirà per criteris d’objectivitat i transparència, conciliant l’interès de la Fundació a l’obtenció de les millors condicions en el subministrament, amb la conveniència de mantenir relacions estables amb proveïdors/es ètics/ es i responsables. En cap circumstància, les relacions o els interessos personals influiran en l’adjudicació d’un contracte.
    3. Cap dels/les que treballin i col·laborin en aquestes institucions i activitats podrà, per si o per persona interposada, prometre, oferir, concedir, sol·licitar o acceptar, directament o indirectament, regals, favors, beneficis, avantatges o compensacions, en metàl·lic o en espècie, sigui quina sigui la seva naturalesa, que puguin influir en el procés de presa de decisions relacionat amb l’exercici de les funcions derivades del seu càrrec. Se n’exceptuen d’aquesta prohibició els regals simbòlics habituals que tinguin un valor intrínsec mínim o siguin material publicitari o promocional.
    4. Si es fa una oferta d’aquest tipus a un/a responsable, empleat/ada o col·laborador/a, aquest/la haurà de notificar-ho immediatament al seu superior.
    5. Qualsevol regal rebut contravenint aquest Codi haurà de ser immediatament retornat i aquesta circumstància posada en coneixement del/de la superior o responsable immediat/a. Si no és raonablement possible la seva devolució, el regal s’entregarà al/a la superior o responsable de la Fundació, que el destinarà a finalitats d’interès social.
   4. Relacions amb autoritats i organismes públics. En les relacions amb les administracions públiques, cap dels/les que treballen i col·laboren amb la Fundació podrà influir de manera indeguda sobre una autoritat, funcionari/ària públic/a o persona que participi en l’exercici de la funció pública per obtenir-ne decisions favorables a la institució.
  4. RELACIONS PERSONALS DINS LA FUNDACIÓ
   1. Acompliment del treball en un ambient de confiança i llibertat
    1. Tot el personal empleat i col·laborador contribuirà a generar a la Fundació un ambient de treball gratificant i estimulant, en què sigui reconegut el mèrit individual i on es promoguin el respecte mutu, l’intercanvi d’idees, la igualtat, la companyonia i fins i tot l’amistat.
    2. S’evitarà, per tant, qualsevol forma de violència, intimidació, hostilitat o humiliació i assetjament o abús, tant d’ordre laboral com sexual, i cal prestar especial atenció a la integració laboral de les persones amb discapacitat.
   2. Comportament respectuós i digne
    1. S’han d’evitar les ofenses verbals, així com les paraules, gestos o modals grollers o irrespectuosos per als altres.
    2. Està prohibit introduir, vendre, exhibir, oferir, facilitar o posseir material pornogràfic al centre de treball.
   3. Comportaments aliens a l’alcohol i les drogues
    1. El respecte a causa dels altres i el bon exercici del treball són incompatibles amb el abús de l’alcohol i el consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicòtropes.
    2. No és permès cap acte de cultiu, elaboració o trànsit d’aquestes substàncies il·legals ni la seva possessió al centre de treball.

III. MESURES PER AL COMPLIMENT DEL CODI

 1. Difusió i comunicació Aquest Codi es farà arribar a tot el personal que treballi i col·labori a la Fundació, romandrà publicat a la pàgina web d’aquesta i serà objecte de les accions adequades de comunicació, formació i sensibilització per a la seva oportuna comprensió i posada en pràctica.
 2. Compromís les persones a les quals sigui aplicable aquest Codi signaran un reconeixement que n’han rebut un exemplar, manifestant que comprenen el seu contingut i aplicabilitat.
 3. Compliment
  1. El compliment de les disposicions d’aquest Codi forma part essencial de les obligacions contractuals del personal empleat de les diferents institucions i comunitats de la Fundació, de manera que, sens perjudici de qualsevol altra responsabilitat a què pugui donar lloc, l’incompliment de les normes i pautes d’actuació contingudes en aquest pot motivar l’adopció de les sancions disciplinàries que siguin aplicables d’acord amb el que preveu la legislació laboral corresponent.
  2. Ningú no pot sol·licitar de qualsevol persona a qui sigui aplicable aquest Codi que contravingui el que s’hi disposa.
 4. Comitè de Compliment
  1. Per tal de garantir el compliment del Codi, existirà, com a òrgan dependent del Patronat, un Comitè de Compliment compost per tres membres nomenats/es per ell per a un temps determinat.
  2. Són funcions del Comitè de Compliment:
   1. Estudiar i donar resposta a les consultes, queixes o comunicacions que es rebin.
   2. Tramitar les denúncies que siguin procedents i, si escau, proposar al Director/a o Gerent de la Fundació, oa qui ells/es hagin delegat, l’adopció de les mesures correctores procedents.
   3. Ordenar la realització d’auditories i avaluacions del compliment del Codi de Conducta, així com elaborar un informe anual que serà presentat a la persona que assumeix la Gerència.
   4. Promoure les adequades accions de comunicació, formació i sensibilització per a la oportuna comprensió i posada en pràctica del Codi de Conducta a la Fundació.
   5. Proposar les modificacions al Codi de Conducta que permetin la seva adaptació permanent nous compromisos i circumstàncies.
  3. Aquest Comitè podrà actuar per iniciativa pròpia ia instància o per comunicació de qualsevol persona que treballi a la Fundació o s’hi relacioni.
  4. A aquests efectes les comunicacions es poden fer arribar al Comitè, a més de per la via indicada al n. 49, a través de qualsevol dels següents mitjans:
 5. Comunicació d’infraccions
  1. Com a contribució al bé de la Fundació i de tots els que s’hi relacionen, les persones a les quals s’aplica aquest Codi han d’informar el gerent, si prefereixen, el Comitè de Compliment, de les actuacions contràries a les seves disposicions, que haurien tingut coneixement; en especial, de les que puguin representar transgressió de lleis o normes generals de compliment obligat o causar dany a algú.
  2. Les persones que es considerin afectades per actuacions contràries a les disposicions de aquest Codi podran comunicar al/a la gerent de la Fundació els fets que considerin lesius. També ho podran fer al Comitè de Compliment sempre que els fets tinguin entitat suficient i revesteixen un interès general. Les meres queixes del personal empleat sobre la seva situació laboral es tramitaran a través del departament o persona encarregada dels recursos humans a la Fundació.
  3. La comunicació de possibles infraccions d’aquest codi queda emparada amb el corresponent deure de sigil i secret per part de les persones que en tinguin coneixement.
  4. L’accés a les dades contingudes al sistema de denúncies queda limitat exclusivament al Comitè de Compliment. No obstant això, hi poden tenir accés altres persones, o fins i tot es poden comunicar a tercers, quan sigui necessari per a l’adopció de mesures disciplinàries o per a la tramitació dels procediments judicials que, si s’escau, siguin procedents. Sense perjudici de la notificació a l’autoritat competent de fets constitutius d’il·lícit penal o administratiu, només quan pogués procedir a adoptar mesures disciplinàries, aquest accés es permetrà al personal amb funcions de gestió i control de recursos humans. En tot cas, sempre amb la deguda confidencialitat, el Comitè de Compliment pot demanar, en qualsevol moment del procediment, l’assessorament i la col·laboració d’altres departaments o unitats per determinar les conseqüències i la forma d’actuació respecte a qualsevol denúncia.
  5. Es garantirà la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades per la informació subministrada, especialment la de la persona que hagués posat els fets en coneixement de la Fundació, la indemnitat de la qual també serà garantida. En cap cas no es prendran represàlies contra ella quan la informació subministrada hagi estat remesa de bona fe.
  6. Les dades de qui formuli la comunicació, així com del personal empleat i tercer afectat, s’han de conservar en el sistema de denúncies únicament durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d’iniciar la investigació sobre els fets denunciats. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades, es procedirà a la seva supressió del sistema de denúncies, tret que es conservin per deixar evidència del funcionament del codi. Si fos necessària la seva conservació per continuar la investigació, podran continuar sent tractats per l’òrgan de la Fundació a qui competisca aquesta investigació, i no es conservarà en el propi sistema d’informació de denúncies internes.
 6. Supervisió
  1. En tot cas el/la director/a o gerent de la Fundació també hauran de prendre la iniciativa de supervisar regularment les activitats dels seus subordinats.
 7. Revisió
  1. El Codi serà revisat quan sigui necessari per adaptar-lo als futurs canvis legislatius i a les noves circumstàncies i compromisos que es plantegin a la Fundació.

ANNEX

PROCEDIMENT PER AL CONEIXEMENT I LA RESOLUCIÓ DE LES POSSIBLES INFRACCIONS AL CODI DE CONDUCTA

 1. Fase d’iniciació
  1. Les comunicacions o denúncies de les possibles infraccions al present Codi per part del personal empleat, col·laboradors/es i persones relacionades amb la Fundació hauran de fer-se personalment i verbalment o per escrit al/a la gerent de la Fundació, o directament per escrit al Comitè de Compliment per les vies indicades al n. 45.4. En cas que la denúncia s’efectuï de forma personal i verbal, el superior o gerent, llevat que consideri que el problema que motiva la denúncia pot ser resolt dins de la mateixa Fundació, s’encarregarà de recollir-la per escrit signat pel/per la denunciant.
   1. Rebuda la denúncia directament la Gerència de la Fundació adoptarà les mesures cautelars que consideri oportunes i en donarà compte al Comitè, al qual remetrà tot el que s’ha actuat en el termini més breu possible.
   2. En cas que sigui el/la gerent de la Fundació qui hagi infringit el Codi, la denúncia haurà d’adreçar-se per escrit a la Presidència de la Fundació així com directament al Comitè de Compliment. Rebuda la comunicació, la Presidència, si s’escau, adoptarà les mesures cautelars que consideri oportunes, i en donarà compte al Comitè, al qual remetrà en el termini més breu possible tot el que s’ha actuat.
   3. Si la denúncia es dirigisca contra algun/a membre del Comitè de Compliment aquest/a no podrà participar en la tramitació.
   4. L’escrit de denúncia haurà de contenir, almenys, els extrems següents:
    • la identificació de qui la faci
    • lala descripció detallada dels fets denunciats (circumstàncies, dates, àrea d’activitat afectada, persones implicades, persones que van presenciar o tenen coneixement dels fets…).
    • la identificació del responsable de l’incompliment si és conegut.

    A la denúncia s’hi han d’adjuntar tots els elements probatoris de què es disposi.
    Excepcionalment podran admetre’s també denúncies anònimes sempre que estiguin suficientment motivades i acompanyades dels corresponents elements probatoris.

   5. El Comitè de Compliment, en el termini de set dies naturals, comptadors des de la recepció de la denúncia, ha de trametre escrit a la persona denunciant acusant rebut de la denúncia i informant-lo de la recollida i tractament de les seves dades personals d’acord amb això establert a la legislació vigent en aquesta matèria. Si considera que la informació facilitada no és clara o completa sol·licitarà al/a la denunciant la clarificació o ampliació dels aspectes concrets que siguin procedents en el termini no superior a cinc dies.
   6. En el cas que la denúncia no compleixi els requisits establerts, la informació facilitada no sigui completa -fins i tot després de sol·licitar-ne l’ampliació-, no presenti indicis raonables d’infringir el Codi de Conducta, els fets hagin estat denunciats davant de qualsevol òrgan judicial o davant de qualsevol autoritat administrativa que estigui jutjant o investigant els fets o per qualsevol altra raó no sigui objecte de la seva competència, el Comitè de Compliment s’abstindrà de fer-ne la tramitació.
   7. Admesa la denúncia a tràmit, en el mateix escrit de justificant de recepció o en un altre posterior després de rebre l’ampliació d’informació sol·licitada, el Comitè de Compliment indicarà a la persona denunciant la possibilitat d’adopció de mesures cautelars en cas que encara no s’haguessin establert.
   8. Igualment, en el cas que la denúncia s’hagi dirigit directament al Comitè de Compliment, aquest remetrà escrit al/a la gerent de la Fundació donant-li trasllat del contingut de la denúncia i indicant-li les mesures cautelars que consideri pertinents adoptar, així com sol·licitant-li, si ho considerés necessari, informe escrit sobre els fets constitutius de la denúncia, en particular quan afectin l’interès general o el funcionament de la mateixa Fundació.
   9. Així mateix, ha de trametre escrit a la persona denunciada i traslladar-lo del contingut de la denúncia i indicar-li la finalitat amb què hagin de ser tractades les dades personals incorporades a ella i les altres posteriors que es puguin obtenir al llarg de la tramitació del procediment. Això no obstant, quan aquesta comunicació comporti un risc de manipulació o eliminació de les proves necessàries per a la investigació dels fets per part del denunciat, la comunicació a aquest pot endarrerir-se fins a un màxim d’un mes des de la recepció de la denúncia.
 2. Fase de desenvolupament
  1. Si, una vegada analitzada la denúncia i, si escau, l’informe sol·licitat, el Comitè de Compliment estima, en un termini no superior a deu dies, comptadors des de l’admissió a tràmit de la denúncia, que no hi ha cap indici. d’infracció del Codi de Conducta, procedirà a l’arxiu de les actuacions, i donarà per finalitzat el procediment. El sobreseïment es comunicarà per escrit tant a la persona que amb la seva denúncia va iniciar el procediment com al/a la denunciat/da i al/a la responsable de la Fundació. Així mateix, es procedirà a la supressió de totes les dades personals protegides que figurin a l’expedient, així com a la devolució al/a la denunciant, si escau, de la documentació aportada per ell/ella. Això no obstant, si es conserven per deixar evidència del funcionament del codi, podran constar de forma anonimitzada.
  2. Si, per contra, el Comitè de Compliment estima, en el termini esmentat, que en els fets hi ha indicis d’alguna infracció del Codi de conducta obrirà una investigació reservada per esbrinar-la i comprovar-la. Aquesta decisió es comunicarà per escrit a la persona que va denunciar els fets, al/a la denunciat/da i al/a la responsable de la Fundació amb indicació de la persona o equip que s’encarregarà de la investigació.
   1. El Comitè de Compliment ha de designar un instructor, que pot recaure tant en qualsevol dels seus membres com en altres persones alienes a aquest segons quin sigui l’assumpte que hagi de ser objecte de recerca.
   2. Aquesta designació únicament es pot recórrer raonadament davant del Comitè tant per la persona que va denunciar els fets com pel/la denunciat/da, així com per la institució implicada en cas que conegui fefaentment circumstàncies que es corresponguin amb el que indica el paràgraf anterior, en el termini de dos dies des de la recepció de l’anterior escrit. El Comitè ha de resoldre en el termini de tres dies.
   3. Per fer la investigació reservada, a practicar en el termini màxim de vint dies des de la seva obertura, l’instructor/a podrà demanar totes les informacions, aclariments, testimonis, parers o documentació consideri necessaris, així com efectuar les entrevistes personals que consideri també necessàries. En aquestes entrevistes s’haurà de preservar tant la privadesa de les persones com la reputació de la Fundació i d’elles s’aixecarà pel/per la instructor/a acta que serà signada tant per ell/ella com per la persona entrevistada. El termini per a la realització o remissió de cadascuna daquestes actuacions serà de cinc dies.
   4. En tot cas, conclosa la investigació, traslladarà els fets provats a la persona denunciada perquè, en el termini de cinc dies, formuli per escrit tot el que consideri convenient.
   5. En la realització de totes aquestes actuacions, que seran sempre adequades i proporcionades a les circumstàncies de cada cas, s’actuarà amb total independència i imparcialitat, garantint-se el respecte al dret d’audiència i la presumpció d’innocència de qualsevol persona afectada. Totes les persones que participin en el procés estan obligades a guardar la deguda confidencialitat, discreció i col·laboració, i en queda garantida la indemnitat, així com la dels qui haguessin comunicat la infracció.
 3. Fase de finalització o resolució
  1. A la vista de les actuacions realitzades, el Comitè de Compliment en el termini màxim de deu dies des de la conclusió de la investigació proposarà al/a la gerent de la Fundació o, si aquest/a fos el/la responsable de l’incompliment o infracció, al Patronat, l’adopció de les sancions o mesures que siguin procedents, sancionant-se conforme a les normes laborals aquells incompliments o infraccions que constitueixin faltes d’aquest ordre, sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que hi puguin concórrer, que hauran de ser posades de immediat en coneixement de les autoritats administratives o judicials competents per part del/de la responsable de la Fundació. Igualment, proposarà aquelles mesures que permetin la reparació o, almenys, minoració del dany causat.
  2. En el cas d’infraccions comeses per col·laboradors/es, el Comitè de Compliment, a funció de la gravetat i reiteració dels fets, proposarà si hi ha lloc a una amonestació o s’ha de posar fi a la col·laboració establerta, sens perjudici també de les responsabilitats administratives o penals que pogueren concórrer, que hauran de ser posades immediatament en coneixement de les autoritats administratives o judicials competents per part del/de la responsable de la Fundació. Igualment, proposarà aquelles mesures que permetin la reparació o, almenys, minoració del dany causat.
  3. El/La gerent de la Fundació informarà el Comitè de Compliment de l’adopció i el contingut de les mesures aplicades.
  4. Quan no hi hagi dubtes sobre els fets denunciats per haver estat reconeguts per la persona infractora, el Comitè de Compliment podrà resoldre sense necessitat d’obrir una investigació reservada.
  5. L’expedient no necessàriament haurà d’acabar sense més ni més amb el sobreseïment o amb la proposta de sancions o mesures disciplinars, podent fer-ho amb independència d’això en forma de recomanacions, advertiments o altres mesures. Així mateix, quan l’assumpte ho aconselli i les persones implicades estiguin d’acord es podrà obrir un procés de mediació.
 4. Fase de recurs
  1. Contra la decisió adoptada pel/per la gerent de la Fundació en el termini de set dies podrà interposar-se recurs, que serà resolt per la Presidència de la Fundació. Quan la decisió hagi estat adoptada per aquesta última, el recurs es presentarà davant la vicepresidència. Un cop interposat el recurs per escrit a l’adreça postal: carrer Duc Alfons el Vell núm. 1– Gandia (46701), la Vicepresidència demanarà els documents següents:
   • l’expedient complet de les actuacions dutes a terme pel Comitè de Compliment.
   • les resolucions adoptades pel/per la gerent de la Fundació.
   • informes del Comitè de Compliment en relació amb la resolució de l’expedient i del/de la gerent que va adoptar les mesures, si els estimés necessaris.

   La vicepresidència resoldrà en el termini dun mes des de la presentació del recurs.

 5. Existència d’altres responsabilitats
  1. Si decretat el sobreseïment, de la investigació resultessin prou indicis de la falsedat del contingut de la denúncia, havent obrat el/la denunciant maliciosament o amb temeritat manifesta, s’incoarà el corresponent expedient per determinar, si escau, la responsabilitat en què s’hauria pogut incórrer. No s’entendrà que falta a la bona fe quan la denúncia es faci sense ànim de venjança, d’assetjar, de causar perjudici laboral o professional o de lesionar l’honor de la persona denunciada o d’un tercer.
  2. Quan hi hagi responsabilitats administratives o penals, es col·laborarà sempre en la investigació dels fets aportant proves al llarg del procediment per aclarir-les, es procedirà com més aviat millor a reparar o disminuir el dany causat per la infracció o el delicte i s’establiran mesures eficaces per prevenir i descobrir les infraccions que en el futur es poguessin cometre amb els mitjans o sota la cobertura de la Fundació.
  3. En el cas que una persona física hagués resultat víctima d’algun delicte, a banda d’establir com més aviat millor les mesures que s’estimin més convenients per reparar o disminuir el dany causat, se li prestarà el suport necessari per eliminar les seqüeles de tot ordre que li puguin haver causat.