ESTATUTS DEL “PALAU DUCAL DELS BORJA. FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA”

 

TÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1. Denominació i naturalesa

Amb la denominació “Palau Ducal dels Borja. Fundació de la Comunitat Valenciana”, es constitueix una Fundació de caràcter cultural, científic i sense ànim de lucre, sota la tutela del Protectorat que exerceix la Generalitat.

Article 2. Personalitat i capacitat

La Fundació adquirirà personalitat jurídica des de la inscripció de l’escriptura pública de la seua constitució en el Registre de Fundacions corresponent.

Article 3. Fundadors i règim

 1. Són fundadors: l’Ajuntament de Gandia, la Província d’Aragó de la Companyia de Jesús, la Universitat de València (Estudi General), i la Universitat Politècnica de València.
 2. La Fundació es regirà per la voluntat dels fundadors, pels Estatuts i normes que, en interpretació i desenvolupament d’aquests, establisca el Patronat, i, en tot cas, per les disposicions legals vigents.

Article 4. Nacionalitat i domicili

La Fundació té nacionalitat espanyola. El domicili social de la Fundació radicarà al carrer Duc Alfons el Vell, nº 1, de Gandia (46700). Per acord del Patronat i amb la modificació estatutària corresponent, podrà traslladar-se aquest domicili. Aquesta reforma estatutària s’inscriurà en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

Article 5. Àmbit d’actuació

 1. La Fundació desenvoluparà les seues activitats principalment al territori de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de l’extensió d’aquelles a qualsevol altre àmbit territorial, i podrà crear els establiments i les dependències que considere convenients.
 2. L’àmbit personal que atendrà la Fundació abastarà tots els ciutadans interessats en les seues finalitats.

TÍTOL SEGON
OBJECTE I BENEFICIARIS

Article 6. Objecte, fins i activitats

 1. Són fins de la Fundació:
  1. a) Promoure la restauració, la conservació i l’ús del Palau Ducal dels Borja, edifici emblemàtic de la ciutat de Gandia, com a eix fonamental de la promoció de la ciutat.
  2. b) Dotar el Palau Ducal dels Borja d’una estructura que el pose al servei i utilitat de la ciutat de Gandia i de la Comunitat Valenciana:
   • Potenciant el coneixement de la ciutat de Gandia i de la seua història, mitjançant el Museu de la Ciutat.
   • Subratllant la projecció del llinatge dels Borja per mitjà del Centre d’Estudis Borgians, amb la seua Biblioteca Borja.
   • Cuidant el l’ús museístic i cultural del Palau.
  3. c) Cuidar, de forma particular, la memòria espiritual i jesuítica de Sant Francesc de Borja, IV Duc de Gandia, i III General de la Companyia de Jesús.
  4. d) Elaborar i posar en pràctica un model de gestió integral per a totes les activitats del Palau Ducal dels Borja, amb criteris de racionalitat, eficàcia, eficiència i planificació.
 2. Correspon al Patronat de la Fundació determinar la manera en què s’haurien de complir les finalitats enumerades en l’apartat anterior d’aquest article. Les prestacions de la Fundació s’atorgaran de forma no lucrativa.
 3. Per al compliment de les finalitats la Fundació realitzarà, entre d’altres, les activitats següents:
  1. L’estudi historicoartístic de l’edifici i de la ciutat.
  2. La seua difusió cultural
  3. La concessió de beques i ajudes d’estudi sobre el Palau i la família dels Borja.
  4. La realització de congressos sobre la família Borja
  5. Publicacions al voltant dels Borja.
 4. La Fundació, ateses les circumstàncies de cada moment, tindrà llibertat plena per a projectar la seua actuació cap a qualsevol de les finalitats expressades en l’apartat primer d’aquest article, segons els objectius concrets que, a judici del seu Patronat, resulten prioritàries.
 5. El desenvolupament de les finalitats de la Fundació podrà efectuar-se, entre altres maneres possibles, per les següents, que s’enumeren sense propòsit exhaustiu:
  1. Per la Fundació directament, en instal·lacions pròpies o alienes.
  2. Mitjançant la creació o cooperació de la fundació amb altres entitats de naturalesa associativa, fundacional o societària.
  3. Mitjançant la participació o col·laboració en el desenvolupament de les activitats d’altres entitats, organismes, institucions o persones de qualsevol classe, físiques i jurídiques, que d’alguna manera puguen servir a les finalitats perseguides per la Fundació.
 6. Per a l’idoni compliment de las finalitats de la Fundació, aquesta podrà utilitzar les dependències del Palau Ducal dels Borja en les condicions que s’hi estipulen.
 7. La Fundació donarà informació suficient de les seues finalitats i activitats perquè siguen conegudes pels beneficiaris i la resta d’interessats.

Article 7. Beneficiaris

 1. Seran potencialment beneficiaris de la Fundació:
  1. Els qui formen part del sector de població atès per la Fundació.
  2. Els qui sol·liciten la prestació o els serveis que la Fundació oferisca.
  3. Els qui siguen creditors a la prestació, per raó dels seus mèrits, capacitat, necessitat o conveniència.
  4. Els qui complisquen altres requisits que, complementàriament, puga acordar el Patronat.
 2. La Fundació atorgarà, amb criteris d’imparcialitat, objectivitat i no discriminació els seus beneficis a les persones o entitats públiques o privades que, reunint les condicions expressades anteriorment, considere el Patronat que són legítims creditors d’aquests, d’acord amb les bases, normes o regles que establisca a aquest efecte i conforme a la normativa vigent.
 3. Ningú podrà al·legar front a la Fundació, dret preferent a gaudir dels seus beneficis, ni imposar la seua atribució a persona o entitat determinada.

TÍTOL TERCER
GOVERN DE LA FUNDACIÓ
SECCIÓ I – DEL PATRONAT

Article 8. El Patronat

El Patronat és l’òrgan col·legiat de govern, representació i administració de la Fundació que executarà les funcions que li corresponen, amb subjecció al que disposa l’Ordenament Jurídic i els presents Estatuts.

Article 9. Composició del Patronat

Integren el Patronat de la Fundació els membres següents que, amb la denominació de patrons, representen les entitats fundadores a les quals s’al·ludeix en l’article tercer d’aquests Estatuts:

 1. L’Alcalde de l’Ajuntament de Gandia, i altres dos membres de l’Ajuntament de Gandia designats pel seu Alcalde.
 2. El Provincial de la Província d’Aragó de la Companyia de Jesús i altres tres persones designades pel Provincial.
 3. El Rector de la Universitat de València (Estudi General), i el Director del establiment, escola universitària, delegació o servei universitari que aquesta Universitat tinga a Gandia.
 4. El Rector de la Universitat Politècnica i el Director del establiment, escola universitària, delegació o servei universitari que aquesta Universitat tinga a Gandia.

Article 10. Els patrons: nomenament, mandat i cessament

 1. El nomenament dels patrons correspon a l’entitat fundadora que els propose, conforme al que disposen els presents Estatuts i les seues pròpies normes de funcionament.
 2. Amb caràcter general, el mandat dels patrons tindrà una durada de 4 anys. No obstant això, el seu mandat estarà subjecte a la durada del càrrec que ocupen per a poder ser Patró, en l’entitat fundadora que els haja designat.
 3. El cessament en el càrrec de patrons es produirà per la concurrència d’alguna o de diverses de les causes establides legalment.
 4. Produïda una vacant, l’Entitat fundadora designarà, de conformitat amb les regles establides en els presents Estatuts i amb la legislació vigent, la persona per a ocupar-la.
 5. El nomenament de patrons es comunicarà al Protectorat, en la forma establida per la normativa vigent.

Article 11. Drets i obligacions dels patrons

 1. És un dret dels patrons poder exercir les seues facultats amb independència, sense impediments ni limitacions. En conseqüència, no se’ls podrà imposar, en l’adopció de resolucions o acords, l’observança d’altres requisits que els expressament establits en aquests estatuts i els exigits per l’ordenament jurídic.
 2. Entre d’altres, són obligacions dels patrons:
  1. Fer que es complisquen les finalitats de la Fundació.
  2. Concórrer a les reunions a les quals siguen convocats.
  3. Ocupar el càrrec amb la deguda diligència.
  4. Mantenir en bon estat de conservació i producció els béns i drets de la Fundació.
  5. Complir en les seues actuacions amb el que determinen les disposicions legals vigents i els presents Estatuts.
 3. Els patrons respondran front a la Fundació dels danys i perjudicis que causen per actes contraris a la Llei o els Estatuts, o pels realitzats negligentment. Quedaran exempts de responsabilitat els qui s’oposaren expressament a l’acord determinant d’aquesta o no hagueren participat en la seua adopció.

Article 12. Caràcter gratuït del càrrec de Patró

Els patrons exerciran els seus càrrecs gratuïtament, sense que, en cap cas, puguen rebre retribució per l’acompliment de la seua funció. No obstant això, tindran dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades que l’exercici de les seues funcions els ocasione.

Article 13. Organització del Patronat

 1. El Patronat s’organitza en els càrrecs següents: El president, els vicepresidents, i el secretari.
 2. L’acompliment d’aquests càrrecs tindrà una durada de 4 anys. No obstant això, el seu mandat estarà subjecte a la durada del càrrec que ocupen per a poder ser Patró en l’entitat fundadora que els haja triat.

Article 14. El president

 1. La presidència d’honor de la Fundació l’exercirà el Molt Honorable Sr. President de la Generalitat, qui presidirà els actes i les sessions dels òrgans de la Fundació als que assistisca.
 2. El Alcalde de Gandia serà el president nat de la Fundació. Són funcions del president:
  1. La representació de la Fundació davant tota classe de persones, autoritats i entitats públiques i privades.
  2. La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries del Patronat.
  3. Fixar l’ordre del dia de les reunions.
  4. Presidir i dirigir els debats que sorgisquen al si de les reunions del Patronat.
  5. Executar els acords que s’adopten, amb facultat per realitzar tota classe d’actes i signar aquells documents necessaris per a aquesta finalitat.

Article 15. Els vicepresidents

 1. Existiran dues Vicepresidències. La Vicepresidència primera serà ocupada pel Provincial de la Província d’Aragó de la Companyia de Jesús, i la Vicepresidència segona, alternativament pel rector de la Universitat de València (Estudi General), els anys parells, i els anys imparells estarà ocupada pel Rector de la Universitat Politècnica de València.
 2. Correspon als vicepresidents, per l’ordre anterior, realitzar les funcions del president en els casos de vacant, absència o malaltia, així com actuar, també, en representació de la Fundació, en aquells supòsits que així es determinen per acord del Patronat.

Article 16. El secretari

 1. El Secretari serà triat per majoria dels membres del Patronat.
 2. Són funcions del secretari:
  1. Custodiar tota la documentació pertanyent a la Fundació.
  2. Estendre les actes corresponents a les reunions del Patronat.
  3. Expedir les certificacions i els informes que siguen necessaris.
  4. Totes aquelles que expressament li deleguen o encomanen el president o els vicepresidents.

Article 17. Facultats del Patronat

 1. Correspon al Patronat complir les finalitats fundacionals i administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenint plenament el seu rendiment i utilitat.
 2. Amb independència de les funcions que li atorguen els presents Estatuts, i sense perjudici de sol·licitar les autoritzacions preceptives al Protectorat, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, seran facultats del Patronat:
  1. Exercir l’alta inspecció, vigilància i orientació de la tasca de la fundació, aprovar els plans de gestió i programes d’actuació d’aquella.
  2. Interpretar, desenvolupar, si escau, la normativa complementària que ha de regir la Fundació, així com adoptar els acords sobre la modificació dels estatuts fundacionals, sempre que resulte convenient als interessos de la Fundació i a la millor consecució de les seues finalitats.
  3. Seleccionar els beneficiaris de les prestacions fundacionals, sense perjudici del deure d’abstenció dels patrons en els supòsits previstos legalment, per assegurar la seua imparcialitat.
  4. Aprovar els pressupostos, les memòries oportunes, així com el balanç econòmic i els comptes anuals que hagen de ser presentats al Protectorat.
  5. Canviar el domicili de la Fundació, i acordar l’obertura i el tancament de les seues delegacions.
  6. Adoptar acords sobre l’extinció o la fusió de la Fundació, en el cas d’impossibilitat de compliment dels seus objectius.
  7. Acordar l’adquisició, l’alienació i el gravamen –incloses hipoteques, penyores o anticresis– de béns, mobles o immobles, per a/per la Fundació, i subscriure els contractes corresponents.
  8. Acceptar les adquisicions de béns o de drets per a la Fundació o per al compliment d’una finalitat determinada, d’aquelles compreses en l’objectiu de la Fundació, sempre que lliurement considere que la naturalesa i l’import dels béns o drets adquirits és adequada o suficient per al compliment de l finalitat a què s’han de destinar aquests béns o drets, les seues rendes o fruits.
  9. Concertar operacions financeres de tota classe amb entitats públiques i privades, fins i tot préstecs i crèdits, així com fiançar tercers.
  10. Decidir sobre l’adquisició i alienació dels valors mobiliaris que puguen compondre la cartera de la Fundació.
  11. Cobrar i percebre les rendes, els fruits, els dividends, els interessos, les utilitats i qualssevol altres productes i beneficis dels béns que integren el patrimoni de la Fundació, així com totes les quantitats que es deguen a aquesta, per qualsevol títol o persona, física o jurídica.
  12. Exercir els drets de caràcter polític i econòmic que corresponguen a la Fundació com a titular d’accions i la resta de valors mobiliaris de la seua pertinença, i, en aquest sentit, concórrer, deliberar i votar, com es considere convenient, mitjançant la representació que s’acorde, en les juntes generals, assemblees, sindicats, accions i la resta d’organismes de les respectives companyies o entitats emissores, fent ús de totes les facultats jurídiques atribuïdes al referit titular, concertant, atorgant i subscrivint els actes, contractes, convenis, proposicions i documents que considere convenients.
  13. Efectuar tots els pagaments necessaris, fins i tot els de dividends passius, els de les despeses necessàries per a recaptar, administrar i protegir els fons amb què compte en cada moment la Fundació.
  14. Contractar els serveis i els subministraments de totes classes, sense considerar la qualitat i la importància de cadascun, i poder, amb absoluta llibertat, utilitzar qualsevol procediment per a aquesta finalitat, tant el d’adquisició directa com el de subhasta o el de concurs, sense necessitat de cap d’autorització.
  15. La realització de les obres extraordinàries i ordinàries que s’adjudicaran per part del Patronat.
  16. Exercir tots els drets, les accions i les excepcions, i seguir, per tots els seus tràmits, instàncies, incidències i recursos, tots els procediments, expedients, reclamacions i judicis que corresponguen o interessen a la Fundació, i atorgar, a aquest efecte, els poders que considere necessaris, inclosa l’absolució de posicions i el judici de revisió.
  17. Exercir, en general, totes les funcions de disposició, administració, conservació, custòdia i defensa dels béns de la Fundació, judicialment o extrajudicial.
  18. En general, totes les altres funcions que haja de desenvolupar per a l’administració i el govern de la Fundació, amb sotmetiment, en tot cas, a les prescripcions legals. L’execució dels seus acords correspondrà al president, sense perjudici que en els acords esmentats puga designar-se expressament un altre o altres patrons.
 3. El Patronat podrà delegar les facultats indicades en l’apartat anterior en un o més patrons. No seran delegables les facultats següents:
  1. L’aprovació dels comptes i del pressupost.
  2. La decisió sobre conflictes d’interessos o drets entre la Fundació i algun dels patrons.
  3. Aquelles facultats que requerisquen l’autorització del Protectorat o ho determine la legislació aplicable.
 4. La delegació permanent de facultats haurà de constar en escriptura pública, que s’inscriurà en el Registre de Fundacions.
 5. Sense perjudici de la delegació de facultats prevista en l’apartat tercer d’aquest article, el Patronat podrà nomenar apoderats generals o especials, amb les facultats que es determinen en l’escriptura de poder i, en tot cas, amb les limitacions de l’apartat anterior d’aquest article. Si els poders són generals haurien d’inscriure’s en el Registre de Fundacions.

Article 18. Reunions del Patronat i convocatòria

 1. El Patronat es reunirà, com a mínim, dues vegades a l’any. Correspon al president convocar les reunions d’aquest, bé a iniciativa pròpia, bé quan ho sol·licite un terç dels seus membres.
 2. LaLa convocatòria es farà arribar a cadascun dels membres almenys amb 48 hores d’antelació a la data de la seua celebració. En ella es farà constar el lloc, el dia i l’hora de celebració de la reunió, i l’ordre de dia.
  NoNo caldrà convocatòria prèvia, quan s’hi troben presentes tots els patrons i acorden, per unanimitat, la celebració de la reunió.

Article 19. Forma de deliberar i d’adoptar els acords

 1. Per a la vàlida constitució del Patronat en primera convocatòria es requerirà la presència de la meitat, si més no, dels seus membres, i en segona convocatòria, que hi estiguen presents, com a mínim, 3 patrons. En qualsevol cas, hi hauran d’estar presents el president i del secretari o, si escau, les persones que legalment els substituïsquen. Les reunions seran dirigides pel president. Els acords s’adoptaran per majoria de vots dels patrons presents, en els termes establits en aquests Estatuts.
 2. No obstant, es podran celebrar sessions telemàtiques, presencials o mixtes, dels òrgans col·legiats de la Fundació del Palau Ducal dels Borja, per facilitar l’assistència als diferents membres tant de la Comissió Executiva com del Patronat. 
 3. Serà necessària la meitat més un dels vots dels patrons per a l’adopció dels acords següents:
  1. Alienació, gravamen, arrendament o transacció de qualssevol béns fundacionals.
  2. Modificació dels Estatuts.
  3. Fusió i extinció de la Fundació.
  4. Aquells altres previstos en la legislació vigent.
 4. Cada patró tindrà un vot, sense que hi haja un patró sense dret a ell. El secretari estendrà l’acta corresponent de les sessions del Patronat, la qual haurà de ser subscrita i aprovada per tots els membres presents en la reunió.
 5. Els acords es transcriuran al llibre d’actes i seran autoritzats per la persona que haja presidit la reunió i pel secretari.

Article 20. Obligacions del Patronat

En la seua actuació, el Patronat haurà d’ajustar-se al que preceptua la legislació vigent i a la voluntat del fundador manifestada en aquests Estatuts. El Patronat retrà comptes al Protectorat, presentarà pressupostos i sol·licitarà les autoritzacions necessàries, d’acord amb la normativa vigent.

SECCIÓ II. ALTRES CÀRRECS

Article 21. Assessors

 1. El Patronat podrà designar assessors a persones qualificades, per a assumptes concrets en els quals es requerisca la seua opinió especialitzada. Emetran, prèvia sol·licitud del president, la seua consideració, mitjançant informe escrit o verbal.
 2. Els assessors podran assistir a les reunions del Patronat, quan siguen convidats pel president. En cap cas tindran dret a vot.

Article 22. Patrons d’honor

 1. El Patronat podrà atorgar el títol de Patró d’Honor a persones que hagen estat rellevants, per la seua actuació, en benefici de la Fundació.
 2. Els patrons d’Honor podran assistir, prèvia invitació del President, a les sessions del patronat, amb veu però sense vot.

Article 23. Gerent

El Patronat podrà nomenar un gerent per a la gestió ordinària o administrativa de les activitats de la Fundació.

SECCIÓ III. ALTRES ÒRGANS

Article 24. Comissió Executiva

 1. Componen la Comissió Executiva els membres següents:
  1. El gerent de la Fundació, que actuarà com a president.
  2. Un representant de l’Ajuntament de Gandia designat pel seu Alcalde.
  3. Un representant de la Província d’Aragó de Companyia de Jesús nomenat pel seu Provincial.
  4. Un representant de la Universitat de València (Estudi General) nomenat pel seu Rector.
  5. Un representant de la Universitat Politècnica de València nomenat pel seu Rector.
 2. Són funcions de la Comissió Executiva:
  1. L’execució dels plans d’actuació aprovats pel Patronat.
  2. L’assumpció de les facultats que el Patronat li delegue.
 3. Els membres de la Comissió Executiva, podran pertànyer alhora al Patronat de la Fundació, sense que hi haja cap tipus d’incompatibilitat.

TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER
SECCIÓ I. PATRIMONI FUNDACIONAL

Article 25. Patrimoni fundacional

 1. El capital fundacional estarà integrat per tots els béns i drets que constitueixen la dotació de la Fundació i per aquells altres que, en endavant, s’hi aporten amb aqueix caràcter.
 2. S’estableix una dotació inicial mínima de 60.000 euros, que aportaràn, per meitats iguals, l’Ajuntament de Gandia, i la Provincia d’Aragó de la Companyia de Jesús a càrrec dels seus respectius pressupostos.
 3. Queda facultat el Patronat per a l’administració i la disposició del patrimoni de la Fundació, d’acord amb el que aconselle la conjuntura econòmica de cada moment i sense perjudici de sol·licitar les degudes autoritzacions del Protectorat.

Article 26. Composició del Patrimoni

El Patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns i drets susceptibles de valoració econòmica. La Fundació figurarà com a titular de tots els béns i drets que integren el seu patrimoni. Amb aquesta finalitat, s’inscriuran aquests en els registres públics corresponents, i s’inclouran en l’inventari de béns de la fundació.

SECCIÓ II. RECURSOS ECONÒMICS

Article 27. Del finançament

La Fundació, per al desenvolupament de les seues activitats, es finançarà amb els recursos que provinguen del rendiment del seu patrimoni i, si escau, amb aquells altres procedents de les ajudes, subvencions, aportacions o donacions que reba de persones físiques o jurídiques, siguen aquestes publiques o privades.

Article 28. Aplicació dels recursos

La Fundació aplicarà els seus recursos al compliment de les finalitats fundacionals determinades en l’article 6 d’aquests Estatuts, d’acord amb els percentatges establits legalment i en la proporció que, per a cada exercici, determine el Patronat, en elaborar i aprovar els pressupostos anuals corresponents.

SECCIÓ III PRESSUPOST, COMPTABILITAT I RENDICIÓ DE COMPTES

Article 29. Règim financer

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural. En la gestió economicofinancera, la Fundació es regirà d’acord amb els principis i criteris generals determinats en la normativa vigent.

Article 30. Rendició de comptes. Pressupostos

 1. Es confeccionarà, per a cada exercici:
  1. El pressupost corresponent, en el qual s’arreplegaran, amb claredat, els ingressos i les despeses, juntament amb una memòria explicativa d’aquest.
  2. L’inventari valorat de béns i drets de la Fundació.
  3. El balanç de situació.
  4. El compte de resultats.
  5. Una memòria de la gestió econòmica, que inclourà, si escau, el quadre de finançament, i que també contindrà les variacions patrimonials i els canvis en els seus òrgans de govern, direcció i representació.
  6. Una memòria expressiva de les activitats fundacionals, que contindrà l’exacte grau de compliment de les seues finalitats fundacionals.
  7. La liquidació del pressupost d’ingressos i de despeses.
 2. Les memòries reflectiran totes aquelles incidències que la legislació aplicable exigisca.
 3. Tots els documents inclosos en l’apartat primer d’aquest article haurien de ser aprovats pel Patronat i remesos al Protectorat per al seu examen, comprovació de la seua adequació a la normativa vigent i depòsit, en el Registre de Fundacions, durant els terminis marcats en la legislació vigent.

TÍTOL CINQUÉ
DE LA MODIFICACIÓ, FUSIÓ O EXTINCIÓ

Article 31. Modificació dels Estatuts

Per acord del Patronat, aquests Estatuts podran ser modificats, ajustant-se, amb aquesta finalitat, a les causes, el quòrum, les majories i els procediments establerts en la legislació vigent.

Article 32. Vigència i extinció

 1. La Fundació té durada il·limitada. No obstant això, el Patronat podrà proposar-ne la fusió a una altra Fundació o acordar-ne l’extinció, en els termes fixats per la legislació vigent.
 2. En cas d’extinció, als béns se’ls donarà la destinació que el Patronat determine, d’acord amb el que ordena la normativa vigent, que en tot cas, haurà de tenir la condició d’entitat no lucrativa que perseguisca finalitats d’interès general anàlegs. Els romanents s’aplicaran a la realització de finalitats d’interès general similars.
 3. Sense perjudici d’allò previst en l’apartat anterior d’aquest article, també podran destinar-se els béns i drets liquidats a organismes, entitats o institucions públiques de qualsevol ordre o naturalesa, que desenvolupe les seues activitats en el territori nacional.
 4. Tots els béns que s’hagen cedit en qualitat d’us i/o depòsit a la Fundació, en cas d’extinció d’aquesta, passaran directament als propietaris cedents o als seus legítims hereus, o a les entitats que els puguen succeir en la titularitat dels seus drets.
 5. L’extinció de la Fundació i els canvis de titularitat dels béns s’inscriuran en els registres corresponents.