Perfil del Contractant « tornar al llistat principal

LICITACIÓ DE LES “OBRES DE REFORÇOS ESTRUCTURALS DE FORJATS SOBRE BIGUES DE FUSTA, TRACTAMENT ANTIXIL.LÒFAGS I LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DEL PALAU DUCAL DELS BORJA DE GANDIA”

Publicat el 24/07/14.

ACORD D'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES

Descarga: 2014_09_12_CopiaAcuerdoAdjudic.pdf

Anunci de licitació de les obres

Descarga: 2014_07_21_Anunciodelicitacion_01.pdf

Butlletí Oficial de la Província de València: Anunci sobre la licitació del contracte d'obres

Descarga: 2014_07_31_Butllet_OfProv.pdf

Convocatòria sessió pública obertura sobres nº 2

Descarga: 2014_08_19_ConvocOberSobres2.pdf

Convocatòria sessió pública obertura sobres nº 3

Descarga: 2014_08_25_ConvocOberSobres3.pdf

Plec de clàusules administratives particulars del contracte d'obra

Descarga: 2014_07_21_PCAP-Obras_de_refuerzo.pdf

« tornar al llistat principal